Broń

 

 

 1. Co jest bronią?
 2. Rodzaje broni i organy właściwe do wydawania pozwoleń.
 3. Na jaką broń nie jest wymagane pozwolenie?
 4. Kto na pewno nie uzyska pozwolenia na broń?
 5. Ile to kosztuje?
 6. Rejestr lekarzy.
 7. Rejestr psychologów.
 8. Czy trudno przejść badania lekarskie i psychologiczne?
 9. Czy trudno zdać egzamin?
 10. Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na broń i dopuszczenia do posiadania broni palnej.
 11. Inne procedury związane z pozwoleniami na broń.
 12. Dobre rady dla posiadaczy broni.
 13. Przepisy.
 14. Informacje bieżące.

Co jest bronią?

 

W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 284 ze zm.) bronią jest:

 
1. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa, 
2. broń pneumatyczna, 
3. miotacze gazu obezwładniającego, 
4. narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: 
a. broń biała w postaci 
• ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni, 
• kastetów i nunczaków, 
• pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, 
• pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, 
b. broń cięciwowa w postaci kusz, 
c. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie - paralizatory).
 

Rodzaje broni i organy właściwe do wydawania pozwoleń.

Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.

W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.

Bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu ją zastępującego, a przez to do rażenia celów na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J 
 

Broń palną i amunicję do niej można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji

 

Na jaką broń nie jest wymagane pozwolenie?

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

1)   gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
2)   używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;
3)   używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
4)   dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
5)   dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
6)   posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
7)   posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
8)   posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
9)   posiadania broni pneumatycznej;
10)  posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
11)  posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

 

 

Kto na pewno nie uzyska pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 
1. nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat , jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich), 
2. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,      
3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, 
4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, 
5. nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
6. stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
-      przeciwko życiu i zdrowiu,
-    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Ile to kosztuje?

Opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na broń wynosi 242 zł (w przypadku osób fizycznych) lub 1193 zł (w przypadku podmiotów ubiegających o broń na okaziciela). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku i należy ją wnieść na rachunek bankowy:

Wydział Podatków i Opłat UM Krakowa 

os. Zgody 2, 31-949 Kraków

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

UWAGA: opłata podlega zwrotowi w przypadku decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na broń palną

Dodatkowym kosztem jaki należy ponieść, jest koszt badań 
przeprowadzonych przez upoważnionych, lekarza i psychologa, 
niezbędnych do przedstawienia przy składaniu wniosku
o wydanie pozwolenia na broń palną.
Minister Zdrowia w wydanym rozporządzeniu ustalił, 
że koszt każdego z tych badań w przypadku osób
ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń 
nie może przekroczyć 30% najniższego miesięcznego wynagrodzenia
określonego odrębnymi przepisami (od 1.01.2011 r. - 1386 zł.)

W toku trwającego postępowania osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń obowiązkowo musi zostać poddana egzaminowi ze znajomości przepisów dotyczacych posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią. Z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów). Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

  1)   ochrony osobistej  -  500 zł,
  2)   sportowych  -  800 zł,           
  3)   kolekcjonerskich  -  1.150 zł,
  4)   pamiątkowych  -  550 zł,
  5)   szkoleniowych  1.000 zł,
  6)   innych    -  600 zł.
UWAGA: pozytywny wynik egzaminu nie jest jednoznaczny z pozytywną decyzją w sprawie wydania pozwolenia na broń. W przypadku decyzji odmawiajacej wydania pozwolenia na broń opłata nie podlega zwrotowi.
 

Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń obejmują:
1. ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,
2. badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólną ocenę stanu zdrowia w tym:
a/  badanie przez lekarza psychiatrę,
b/ badanie przez lekarza okulistę, konsultacje innych lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia.
Lekarz upoważniony, na podstawie wyników badań wydaje orzeczenie lekarskie.
Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
 Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.
Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.
Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
 
 
 
Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
1)   znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
2)   znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu (test przykładowy), którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. W sprawach dotyczących wydania pozwolenia na broń w celach sportowych teoretyczna część egzaminu może być przeprowadzona w formie sprawdzianu ustnego, polegającego na zadaniu 10 pytań.
Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.
Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:
1)   sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,
2)   sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
3)   przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni
Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy.
Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności
Warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia znajomości przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,
 
W przypadku niezdania:
1)   części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2)   części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.
Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.
 
 
 
 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszajacych do rejestru broń pneuamtyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 1562).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji(Dz. U. z 2014 r. poz. 1224).

 

Informacje bieżące

 

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Krakowie informuje, że  niżej wymieniona broń:

1. rewolwer ZORAKI K-10,

2. rewolwer  KESERU K-10,

3. pistolet WALTHER model P-22

4. pistolet WALTHER model P-99

5. rewolwer SHOTGUM kal. 6 mm Flobert (.22)

oraz inna broń działająca na podobnych zasadach, została uznana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSW „ZA BROŃ PALNĄ WYMAGAJĄCĄ POZWOLENIA NA BROŃ”.