Narada kadry kierowniczej garnizonu małopolskiego w Muszynie

Narada kadry kierowniczej garnizonu małopolskiego w Muszynie

W dniach 11-12 października  2018 roku w Muszynie  odbyła się narada kierownictwa małopolskiej Policji, w której uczestniczyli  komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego. Narada miała na celu podsumowanie działań małopolskiej Policji na różnych płaszczyznach oraz wymianę doświadczeń, a także  zapoznanie się z nowymi przepisami i procedurami.

Naradę szkoleniową otworzył nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie witając uczestników spotkania.             
Mł. insp. Bogdan Litra Zastępca Komendanta nadzorujący pracę pionu logistyki  omówił zakończone, bieżące i przyszłe inwestycje budowlane, zadania remontowe, modernizację informatyczną oraz kwestię zakupu pojazdów służbowych. Odniósł się przy tym do środków pozyskanych z funduszy pomocowych.   Po tym wystąpieniu  Pan Generał Krzysztof Pobuta podziękował za  zaangażowanie i zrealizowane projekty  pracownikom cywilnym, na których opiera się praca pionu logistyki.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Robert Strzelecki omówił pracę pionu kryminalnego przedstawiając wyniki analizy dot.  wartości mienia zabezpieczonego, mienia odzyskanego. Omówił wykrywalność w kategorii 7 przestępstw pospolitych, dynamikę przestępstw, skuteczność prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się. Odniósł się także do kwestii związanych z funkcjonowaniem bazy AFIS.

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta  również nawiązał do pracy pionu kryminalnego pozytywnie oceniając przedstawione wyniki.  Nawiązał także do kwestii walki z przestępczością kibolską i  narkotykową.

Gościem odprawy był Prokurator Okręgowy Rafał Babiński, który przedstawił europejskie koncepcje i  rozwiązania prawne w zakresie walki z przestępczością narkotykową i dopalaczami. Omówił ostatnią nowelizację polskich przepisów w tym zakresie i płynące z tych zmian wnioski dla organów ścigania, jak również aspekty praktyczne.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie  nadinsp. dr Krzysztof Pobuta omówił  bieżące sprawy dot. m.in. sytuacji kadrowej i dyscypliny służbowej.

Ten blok tematyczny zakończył pierwszy dzień spotkania.

Kolejny dzień narady rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Krakowie podinsp. Pawła Godynia, który omówił dotychczasowe wyniki służby prewencyjnej - w odniesieniu do strategicznych zadań KGP.

Następnie Naczelnik WRD KWP w Krakowie mł. insp. Maciej Rymar przedstawił stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce i realizację zadań wynikających z planu KGP.   

Nadkom. Edyta Śliwa - Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli przedstawiła uchybienia i nieprawidłowości ujawnione w postępowaniach skargowych oraz wydarzenia nadzwyczajne.

Po czym  podinsp. Sylwia Giżowska-Szarek Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia odniosła się do nowelizacji decyzji KWP w Krakowie  w sprawie prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego.

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum podinsp. Marian Skubida omówił kwestie związane z wymianą kart SKD.

Następnie mł. insp. Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydziału Prezydialnego przedstawiła aktualizacje procedur powiadamiania urzędów konsularnych  wynikających z Konwencji Wiedeńskiej oraz kwestie związane z elektronicznym podpisem kwalifikowanym certyfikatem.