INFORMACJE

Deklaracja dostępności KPP w Limanowej

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://limanowa.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-12

Strona internetowa http://limanowa.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa http://limanowa.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 96,68 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-12

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Oficer Prasowy, adres poczty elektronicznej rzecznik@limanowa.policja.gov.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8345 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 
Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ulicy Żwirki i Wigury 7. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się poręcz. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym. Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku. 

W holu głównym po prawej stronie znajduje się Stanowisko Kierowania, po lewej stronie znajduje się Punkt Recepcyjny. W Punkcie Recepcyjnym w godzinach urzędowania odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po godzinach urzędowania funkcjonariusze pełniący służbę na Stanowisku Kierowania są odpowiedzialni między innymi za obsługę interesantów.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Do dalszych częściach obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy/podnośnika.W budynku nie ma windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się Punktem Recepcyjnym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie, przy recepcji. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Informujemy, że na teren terenie Komendy Powiatowej Policji w Limanowej można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Komisariat Policji w Mszanie Dolnej oraz w Tymbarku nie posiadają miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynków prowadzą bezprogowe wejścia. Przy wejściu głównym znajdują się domofony, służące do kontaktu z dyżurnym jednostki. Budynki są piętrowe, nie ma w nich wind. W KP w Mszanie Dolnej na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Posterunki Policji w Jodłowniku, Kamienicy i Łukowicy to dwupokojowe pomieszczenia znajdujące się na jedynym piętrze, umiejscowione w budynkach urzędów gmin. Nie mają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wejście do każdego posterunku zlokalizowane jest na wysokości pierwszego piętra i prowadzą do niego schody z poręczą, brak wind, brak toalet. Przy wejściach głównych znajdują się domofony, służące do kontaktu z dyżurnym jednostki.

Nie udostępniamy informacji na temat rozkładu pomieszczeń z uwagi na obowiązujące plany ochrony obiektów, które są dokumentami niejawnymi. 

 

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

 
 
Powrót na górę strony