Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://limanowa.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre dokumenty i materiały multimedialne opublikowane przed wejściem w życie ustawy nie zawierają elementów wymaganych ustawą.

 

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-29.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Oficer Prasowy, adres poczty elektronicznej rzecznik@limanowa.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8345 510. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Limanowej znajduje się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 7 w Limanowej, który przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • Budynek Komendy Powiatowej Policji w Limanowej posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla osób mających trudność w poruszaniu się.
  • Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy wejściu głównym znajduje się domofon, służący do kontaktu z dyżurnym jednostki.
  • Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się za Punktem Recepcyjnym. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy.

Komisariat Policji w Mszanie Dolnej oraz w Tymbarku nie posiadają miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynków prowadzą bezprogowe wejścia. Przy wejściu głównym znajdują się domofony, służące do kontaktu z dyżurnym jednostki. Budynki są piętrowe, nie ma w nich wind. W KP w Mszanie Dolnej na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Posterunki Policji w Jodłowniku, Kamienicy i Łukowicy to dwupokojowe pomieszczenia znajdujące się na jedynym piętrze, umiejscowione w budynkach urzędów gmin. Nie mają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wejście do każdego posterunku zlokalizowane jest na wysokości pierwszego piętra i prowadzą do niego schody z poręczą, brak wind, brak toalet. Przy wejściach głównych znajdują się domofony, służące do kontaktu z dyżurnym jednostki.

Nie udostępniamy informacji na temat rozkładu pomieszczeń z uwagi na obowiązujące plany ochrony obiektów, które są dokumentami niejawnymi. 

Osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 8345400

Skontaktowanie się przed wizytą pozwala na określenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poinformowanie o udogodnieniach i ograniczeniach oraz ustalenie zasad poruszania się i załatwiania sprawy, w tym przedstawienie szczegółowych informacji o dostępności architektonicznej oraz zakres pomocy, która może zostać udzielona. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie pomieszczenia Komendy są udostępnione dla osób postronnych.

 

Usługa tłumacza

W jednostce Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą polskiego języka migowego i systemu języka migowego.


Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania.


Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: Informacje dla osób niesłyszących.


W Komendzie jest również możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Zobacz również informacje na stronie: Policja e-usługi

 

Koordynator ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KPP w Limanowej

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni:

Asystent ds. Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Limanowej tel.: 478345510, e-mail: rzecznik@limanowa.policja.gov.pl .

 

Powrót na górę strony