Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LIMANOWEJ
34 - 600 LIMANOWA
UL. ŻWIRKI I WIGURY 7
tel: 47 83 45 400
fax: 47 83 45  425
Email: kpp@limanowa.policja.gov.pl
Strona internetowa:
http://www.limanowa.policja.gov.pl

Elektoniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Szczegółowe dane teleadresowe zostały zawarte w zakładce: KPP Limanowa - dane teleadresowe
 
Inspektor Ochrony Danych KPP w Limanowej: Paulina Ficoń
Zastępca Inspektora Ochrony Danych KPP w Limanowej : Małgorzata Jaroszyńska
 

adres e-mail: iod.kpp@limanowa.policja.gov.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO oraz zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO
Informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa; klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO”
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limnaowej jest Komendant Powiatowy Policji
w Limanowej – adres: ul. Żwirki i Wigury 7 , 34-600 Limanowa;
2) w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@limanowa.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 7, 34-600 Limanowa z dopiskiem na kopercie „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej w celu:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Limanowej lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;
6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;
7) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej posiada Pani/Pan prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych,
żądania sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),
8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.
Powrót na górę strony